DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 và 4

STT Thủ tục Đơn vị Lĩnh vực Mức độ Nộp hồ sơ
{{item.STT}} {{item.TitleCat}} {{item.DonViThuLyCat}} {{item.LinhVucCat}} {{item.MucDo}} Nộp hồ sơ