KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Smiley faceTHÔNG TIN NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 
 
 
 
 
Smiley faceNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Câu hỏi khảo sát Phương án chọn trả lời (đánh dấu x)
Câu 1. Ông/Bà đánh giá thế nào về mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ?

 
Câu 2. Ông/Bà đánh giá thế nào về mức độ đúng hạn trong xử lý trả kết quả của cơ quan nhà nước?

 
Câu 3. Ông/Bà đánh giá thế nào về thái độ hỗ trợ, xử lý dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước?