DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 1 VÀ 2

Đơn vị Lĩnh vực
Thủ tục Mức độ
STT Thủ tục Lĩnh vực Đơn vị Mức độ
{{item.STT}} {{item.TitleCat}} {{item.LinhVucCat}} {{item.DonViThucHienCat}} {{item.MucDo}}
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến - Bộ NN và PTNT

TIN TỨC HÀNH CHÍNH CÔNG

Khai

Khai trương "Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Ngày 15/3, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (địa chỉ tại https://dvc.mard.gov.vn) với mục tiêu phấn đấu hết năm 2017, hầu hết dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).